img Obelink asbestinventarisatie

Om meer grip te krijgen op malafide saneerders, is samenwerking van groot belang. De Inspectie SZW, ILT, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en woningtoezicht gaan die samenwerking versterken. De afgelopen tijd werden meerdere malafide saneerders opgepakt door een goede samenwerking tussen Inspectie SZW en Omgevingsdiensten.


Maandag 24 november kwamen de toezichthouders op asbest bijeen om ervaringen uit te wisselen en om ‘meer grip te krijgen op asbest’. Het congres ging vooral over de ‘successen’, de ‘knelpunten’ en de ‘uitdagingen’ die er liggen. Duidelijk bleek de behoefte om van elkaar te leren. Voor velen is de ketensamenwerking nog nieuw. Volgens de ruim 250 aanwezige vertegenwoordigers zijn er nog genoeg knelpunten die de samenwerking in de toezichtsketen belemmeren. Degenen die goede ervaringen hadden gaven tips hoe deze te slechten. Overduidelijk bleek de wil om samen te werken aanwezig.Eén van de punten van de aandacht is het feit dat momenteel nog slechts circa 30% van de gemeenten de toezichtstaken ten aanzien van asbest zoals vastgelegd in het basistakenpakket daadwerkelijk door Omgevingsdiensten laat uitvoeren. Als de asbest toezichttaken bij de Omgevingsdiensten worden ondergebracht zal de kwaliteit van het decentraal toezicht toenemen. Voor de landelijke toezichthouders als ILT en Inspectie SZW, is het dan ook makkelijker om met de decentrale partners samen te werken.

Gediscussieerd werd er ook of de samenwerking tussen de partners het beste landelijk geregisseerd of dat het autonoom ontwikkeld kan worden. Daar waar samenwerking goed verloopt blijkt dat dit vooral komt doordat de ketenpartners elkaar vertrouwen, er sprake is van goede interpersoonlijke relaties tussen inspecteurs en de uitdrukkelijke wens bestaat van de partners om samen te werken en informatie te delen.

Transparantie van inspectiegegevens

Sinds maandag 24 november maakt de Inspectie SZW de handhavingsgegevens in bepaalde gevallen openbaar. Asbestsaneerders - gecertificeerd of malafide - die zware of ernstige overtredingen maken zullen in het vervolg op de website van de Inspectie vermeld worden. De Inspectie komt met deze openbaarmaking tegemoet aan de brede maatschappelijke wens om meer transparantie. Openbaarmaking zal ook een preventieve werking hebben. Opdrachtgevers kunnen immers van te voren checken hoe het met bedrijven zit.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/26/samenwerking-van-belang-bij-aanpak-malafide-asbestverwijderaars.html

Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt

subsidie asbest golfplatenregeling stopt

Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is overschreden. De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel verliep.

Lees meer...

Einde asbestdaken in Nederland

afbeelding asbest dak

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Lees meer...

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer...